Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy, że:

Administrator danych osobowych

2021-03-17

I. Administrator danych osobowych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach z siedzibą: 40-003 Katowice, Rynek 13

Inspektor ochrony danych

2021-03-17

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail przemyslaw.sochacki@pinb.katowice.pl,  pod numerem telefonu +48 32 253 64 31, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Funkcję tę pełni Przemysław Sochacki tel. 32-4798-937

Dane Osobowe

2021-03-17

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16RODO;
3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17RODO;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Przy czym podanie danych jest:
1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-17
Data publikacji:2021-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Skórski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:1040