Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach - Biuletyn Informacji Publicznej

 
STRONA GŁÓWNA
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA
ZADANIA I KOMPETENCJE
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
REJESTRY
PRACOWNICY
KONTAKT
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE BUDOWY
INFORMACJE
DRUKI DO POBRANIA
INFORMACJA

Na podstawie par. 2a ust. 1 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracownikw urzdw administracji rzdowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarzdza si, co nastpuje:

par 1. Dla pracownikw urzdw administracji rzdowej dzie:

1) 4 maja 2018 r. ustala si dniem wolnym od pracy;

2) 26 maja 2018 r. wyznacza si dniem pracy.

Par 2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTRW

W dniu 30 marca 2018 r Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach będzie czynny w godz. 8:00 do 12:00.

Po godz. 12:00 korespondencję prosimy pozostawić w portierni

PINB Katowice, Janusz Jaworowski
Katowice, dnia 28.11.2017 r.

ŚNIEG NA DACHACH

 Do właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych zlokalizowanych
 na terenie miasta Katowice

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH

  W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Katowic o obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt 2 Prawa budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił‚ natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Biorąc powyższe pod uwagę apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia ww. czynników oddziaływujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz, w razie konieczności, usunięcia nadmiaru śniegu z dachu. Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji budynku. Równocześnie informuję, że zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (tj. od 1 tys. do 200 tys. złotych), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Janusz Jaworowski
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
Jakie obowiązki w zakresie utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych spoczywają na właścicielach, zarządcach i użytkownikach tych obiektów?
Kiedy i jak często należy usuwać śnieg z dachu?
Ile waży śnieg? Jak określić, jakie obciążenie dachu śniegiem zagraża jego bezpieczeństwu?
Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dachu budynku?
Do kogo mogą zwrócić się mieszkańcy, którzy obawiają się, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku?
Jakie kary grożą za nie usunięcie śniegu z dachu?
Jakie obowiązki w zakresie utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych spoczywają na właścicielach, zarządcach i użytkownikach tych obiektów?
Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych mają obowiązek ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.).
Dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych należy przestrzegać wymagań związanych z ich utrzymaniem, o których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy - Prawo budowlane.
Obiekty budowlane powinny być czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania (art. 62 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź w umowach, mają obowiązek w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ustawy - Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien znajdować potwierdzenie w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłania kopii tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego.
Osoby, które nie spełniają określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkują obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlegają grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane). Natomiast osoby, które nie zapewniają wykonania okresowej kontroli podlegają karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny podlegają osoby, które nie spełniają, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane).
Kiedy i jak często należy usuwać śnieg z dachu?
Każdy właściciel i zarządca powinien znać swój budynek i wiedzieć, jaką wytrzymałość ma jego dach. Konstrukcje dachowe są tak projektowane, aby bez ryzyka powstania zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa użytkowników mogły przenosić między innymi obciążenie śniegiem. Jest ono uwzględniane na etapie projektowania konstrukcji dachów budynków i jego wielkość jest przyjmowana przez projektantów stosownie do cech dachu (np. wielkości, kształtu, stopnia pochylenia połaci dachowych) i innych czynników wpływających na rozkład śniegu na dachu. Znaczenie mają również bliskość sąsiednich budynków, ukształtowanie i rodzaj otaczającego terenu, a także miejscowe warunki klimatyczne, w szczególności wietrzność, zmiany temperatury i prawdopodobieństwo opadów (zarówno deszczu, jak i śniegu).
Na właścicielach i zarządcach ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (art. 62 ust.1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane).
W art. 61 ww. ustawy ustawodawca zapisał obowiązek dbania o należyty stan techniczny każdego obiektu budowlanego, czyli także budynków prywatnych. Oznacza to, że nadzór budowlany egzekwuje takie same wymagania od właścicieli i zarządców obiektów publicznych i prywatnych.
Warto na koniec dodać, że zawsze łatwiej jest usunąć świeży śnieg niż taki, który zalega od wielu dni.
 Ile waży śnieg? Jak określić, jakie obciążenie dachu śniegiem zagraża jego bezpieczeństwu?
Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom. Zwykle rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej i zależy od miejsca, klimatu i wysokości nad poziomem morza. Każdy dach ma inną dopuszczalną pokrywę śnieżną, która może na nim zalegać. Aby ją oszacować potrzebne są indywidualne wyliczenia, uzależnione od wielu czynników. Obecne zasady przyjmowania obciążenia śniegiem w obliczeniach konstrukcji dachów budynków są określone w normie PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - obciążenie śniegiem.
Do obliczeń można więc stosować średnie orientacyjne wartości ciężaru objętościowego śniegu podane w ww. normie.
Przyjmuje się średni ciężar:
- świeżego śniegu - 1 kN/m3,
- osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) - 2 kN/m3,
- starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) - 2,5-3,5 1 kN/m3,
- mokrego - 4 kN/m3.
Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem należy wyznaczać zgodnie z mapą (pokazaną na rys. 1 załącznika krajowego do ww. normy) - w której określono podział terenu kraju na strefy obciążenia - zróżnicowane pod względem wielkości tego obciążenia.
Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu to obciążenie o rocznym prawdopodobieństwie przekroczenia wynoszącym 0,02. Nie obejmuje ono jednak wyjątkowego obciążenia śniegiem powstałego w wyniku opadów śniegu o małym prawdopodobieństwie wystąpienia.
 Na podstawie przyjętej wartości obciążenia charakterystycznego gruntu, projektant określa wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem dachu, która stanowi iloczyn wartości charakterystycznego dla danej strefy obciążenia śniegiem gruntu i odpowiednich współczynników kształtu dachu, termicznego, ekspozycji. W przypadkach, gdy podczas wymiarowania konstrukcji dachu uwzględniono ponadprzeciętne obciążenia śniegiem nie jest konieczne odśnieżanie dachów, nawet gdyby wystąpiły większe niż typowe dla danego rejonu opady śniegu. Natomiast, gdy podczas wymiarowania konstrukcji dachu uwzględniono minimalne normatywne charakterystyczne obciążenia śniegiem, wówczas tylko podczas niezbyt śnieżnych zim nie ma potrzeby odśnieżania dachu, ale gdy opady śniegu są duże taka konieczność istnieje.
Podejmując decyzję o tym, czy konieczne jest odśnieżenie dachu warto pamiętać także, że budynek mógł być projektowany w czasie obowiązywania łagodniejszych norm obciążenia śniegiem oraz że aktualne możliwości nośne konstrukcji dachowej budynku mogą być mniejsze niż w czasie projektowania i budowy wskutek zużycia technicznego. W takich przypadkach nadmierna ilość śniegu lub lodu na dachu może prowadzić do naruszenia konstrukcji budynku, a w efekcie zagrozić jego katastrofą.
Znając możliwości nośne konstrukcji dachu oraz ciężar objętościowy śniegu, wynikający z jego struktury, można określić teoretyczną, bezpieczną grubość pokrywy śnieżnej. W praktyce jednak ustalenie tej grubości jest złożone, gdyż trzeba też uwzględnić specyficzne dla danego dachu rozkładanie się śniegu związane z ukształtowaniem powierzchni dachu (np. mogą tworzyć się worki, nawisy śniegowe i oblodzenia przeciążające pewne elementy konstrukcji dachu) i z miejscowymi warunkami pogodowymi towarzyszącymi opadom.
Ustalenie bezpiecznej grubości pokrywy śniegu na dachu wymaga ponadto analizy stanu konstrukcji dachu przy różnych wariantach obciążenia śniegiem (według aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1991-1-3 przywołanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pózn. zm.). Taką ekspertyzę powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dachu budynku?
Za utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym i bezpieczeństwo ich użytkowania są odpowiedzialni właściciele i zarządcy budynków. W razie pojawienia się czynników, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele lub zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
Dlatego dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu jest obowiązkiem właścicieli i zarządców. Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył czy nawisów śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy pamiętać, że nie wystarczy wygrodzenie miejsc potencjalnie niebezpiecznych - nadmiar śniegu czy zagrażające przechodniom sople lodu należy usunąć.
Odśnieżanie dachu budynku może być wykonane przez właściciela, zarządcę, wyspecjalizowaną firmę lub pracowników zakładu pracy. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie takich prac może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej technologii odśnieżania (zależnej od konstrukcji dachu) oraz znajomości przepisów BHP. W kwestii tych wymagań właściwa jest Państwowa Inspekcja Pracy.
Do kogo mogą zwrócić się mieszkańcy budynku, którzy obawiają się, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku?
Jeżeli mieszkaniec budynku jest zaniepokojony z powodu sopli lub śniegu, lub jeżeli podejrzewa, że zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie budynku, powinien przede wszystkim poinformować zarządcę budynku. Jeżeli ten nie zareaguje należy zawiadomić odpowiednie służby.
W przypadku sopli i nawisów śniegowych na elewacji budynków mogących potencjalnie zagrozić przechodniom należy poinformować służby interwencyjne, tj. straż miejską, policję lub straż pożarną.
 Można także zwrócić się do nadzoru budowlanego, w szczególności w przypadku podejrzenia, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku i zagrażać jego użytkownikom. Wtedy organ nadzoru budowlanego może zobligować właściciela lub zarządcę do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa budynku.
Organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, a co za tym idzie m. in. wypełniania przez właścicieli i zarządców obowiązków związanych z dbaniem o bezpieczeństwo obiektu. Dlatego w każdym przypadku, w którym powezmą informację na temat nieprzestrzegania przepisów mają obowiązek podjęcia odpowiednich działań (art. 84 ustawy - Prawo budowlane).
Jakie kary grożą za nie usunięcie śniegu z dachu?
Prawo nie określa wprost kar za "niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania" dachu. Natomiast zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Minimalna grzywna nałożona na podstawie art. 91a ustawy - Prawo budowlane wynosi 1000 zł.
Pracownicy organów nadzoru budowlanego, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423), są uprawnieni do nakładania grzywien za wykroczenia określone w art. 93 ustawy - Prawo budowlane. W takim postępowaniu mandatowym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz 848), organ może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku, gdy czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy do 1000 zł. Grzywna w takiej wysokości grozi zatem właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego za niespełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, tj. m.in. silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych.

Katowice, dnia 17.05.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

 Inspektora w sekcji orzecznictwa administracyjnego pracy:
teren miasta Katowice

Warunki pracy:
- pełen etat
- zdolność do podjęcia pracy z dniem 01.06.2017 r.

Główne obowiązki:
- realizowanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 243 poz 1623 z późn. zm.)
- prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie orzeczeń administracyjnych w trybie przewidzianym ustawą Kodeks postępowania administracyjnego

Wykształcenie:
wyższe

Wymagania niezbędne:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
- staż pracy - min.15 lat
- biegła, praktyczna znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane.

Wymagania dodatkowe:
- wymagany min. 5 letni staż w pracy w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej
- umiejętność pracy w zespole i organizacji własnej pracy
- odpowiedzialność i wysoka kultura osobista
- brak przeciwwskazań do racy w terenie i na wysokości
- posiadanie prawa jazdy kat „B”
- znajomość obsługi podstawowych aplikacji Microsoft Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia budowlane
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- CV i list motywacyjny

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
- kopie świadectw pracy i innych posiadanych dodatkowych kwalifikacjach


Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

do dnia 30 maja 2017 r. pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Rynek 13
40-003 Katowice

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (0-32) 253-64-31 wew. 107

Data dodania informacji: 2017-05-17
Autor informacji: Janusz Jaworowski

 

Katowice, dnia 28.11.2016 r.

ŚNIEG NA DACHACH
INFORMACJE I KOMUNIKATY

Do właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych zlokalizowanych
na terenie miasta Katowice

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH

Katowice, dnia 19.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach będzie czynny do godz. 12:00.

 Po tej godzinie ew. korespondencję prosimy pozostawić w portierni pod adresem Rynek 13.

 Za powstałe niedogodności przepraszamy

 

 PINB Katowice, Janusz Jaworowski

Katowice, dnia 12.04.2016 r.

OGŁOSZENIE

PINB Katowice informuje, że posiada do zbycia zbędne urządzenie wielofunkcyjne RICOCH AFICIO 2022 rok produkcji  2010.         

 Urządzenie jest częściowo sprawne. Oględzin urządzenia można dokonać w siedzibie PINB Katowice, Rynek 13, pok. 514

Katowice, dnia 28.11.2016 r.

ŚNIEG NA DACHACH
INFORMACJE I KOMUNIKATY

Do właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych zlokalizowanych
na terenie miasta Katowice

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH

W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Katowic o obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt 2 Prawa budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił‚ natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia ww. czynników oddziaływujących na obiekty budowlane,
w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz, w razie konieczności, usunięcia nadmiaru śniegu
z dachu. Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach
i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji budynku.


Równocześnie informuję, że zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (tj. od 1 tys. do 200 tys. złotych), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

Janusz Jaworowski

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 1. Jakie obowiązki w zakresie utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych spoczywają na właścicielach, zarządcach i użytkownikach tych obiektów?
 2. Kiedy i jak często należy usuwać śnieg z dachu?
 3. Ile waży śnieg? Jak określić, jakie obciążenie dachu śniegiem zagraża jego bezpieczeństwu?
 4. Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dachu budynku?
 5. Do kogo mogą zwrócić się mieszkańcy, którzy obawiają się, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku?
 6. Jakie kary grożą za nie usunięcie śniegu z dachu?
 1. Jakie obowiązki w zakresie utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych spoczywają na właścicielach, zarządcach i użytkownikach tych obiektów?

Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych mają obowiązek ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych należy przestrzegać wymagań związanych z ich utrzymaniem, o których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy - Prawo budowlane.
Obiekty budowlane powinny być czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania (art. 62 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź w umowach, mają obowiązek w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ustawy - Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien znajdować potwierdzenie w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłania kopii tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego.
Osoby, które nie spełniają określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkują obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlegają grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane). Natomiast osoby, które nie zapewniają wykonania okresowej kontroli podlegają karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny podlegają osoby, które nie spełniają, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane).

 1. Kiedy i jak często należy usuwać śnieg z dachu?

Każdy właściciel i zarządca powinien znać swój budynek i wiedzieć, jaką wytrzymałość ma jego dach. Konstrukcje dachowe są tak projektowane, aby bez ryzyka powstania zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa użytkowników mogły przenosić między innymi obciążenie śniegiem. Jest ono uwzględniane na etapie projektowania konstrukcji dachów budynków i jego wielkość jest przyjmowana przez projektantów stosownie do cech dachu (np. wielkości, kształtu, stopnia pochylenia połaci dachowych) i innych czynników wpływających na rozkład śniegu na dachu. Znaczenie mają również bliskość sąsiednich budynków, ukształtowanie i rodzaj otaczającego terenu, a także miejscowe warunki klimatyczne, w szczególności wietrzność, zmiany temperatury i prawdopodobieństwo opadów (zarówno deszczu, jak i śniegu).
Na właścicielach i zarządcach ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (art. 62 ust.1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane).
W art. 61 ww. ustawy ustawodawca zapisał obowiązek dbania o należyty stan techniczny każdego obiektu budowlanego, czyli także budynków prywatnych. Oznacza to, że nadzór budowlany egzekwuje takie same wymagania od właścicieli i zarządców obiektów publicznych i prywatnych.
Warto na koniec dodać, że zawsze łatwiej jest usunąć świeży śnieg niż taki, który zalega od wielu dni.

 

 1. Ile waży śnieg? Jak określić, jakie obciążenie dachu śniegiem zagraża jego bezpieczeństwu?

Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom. Zwykle rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej i zależy od miejsca, klimatu i wysokości nad poziomem morza.
Każdy dach ma inną dopuszczalną pokrywę śnieżną, która może na nim zalegać. Aby ją oszacować potrzebne są indywidualne wyliczenia, uzależnione od wielu czynników. Obecne zasady przyjmowania obciążenia śniegiem w obliczeniach konstrukcji dachów budynków są określone w normie PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - obciążenie śniegiem.
Do obliczeń można więc stosować średnie orientacyjne wartości ciężaru objętościowego śniegu podane w ww. normie.
Przyjmuje się średni ciężar:
- świeżego śniegu - 1 kN/m3,
- osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) - 2 kN/m3,
- starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) - 2,5-3,5 1 kN/m3,
- mokrego - 4 kN/m3.
Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem należy wyznaczać zgodnie z mapą (pokazaną na rys. 1 załącznika krajowego do ww. normy) - w której określono podział terenu kraju na strefy obciążenia - zróżnicowane pod względem wielkości tego obciążenia.
Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu to obciążenie o rocznym prawdopodobieństwie przekroczenia wynoszącym 0,02. Nie obejmuje ono jednak wyjątkowego obciążenia śniegiem powstałego w wyniku opadów śniegu o małym prawdopodobieństwie wystąpienia.
Na podstawie przyjętej wartości obciążenia charakterystycznego gruntu, projektant określa wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem dachu, która stanowi iloczyn wartości charakterystycznego dla danej strefy obciążenia śniegiem gruntu i odpowiednich współczynników kształtu dachu, termicznego, ekspozycji. W przypadkach, gdy podczas wymiarowania konstrukcji dachu uwzględniono ponadprzeciętne obciążenia śniegiem nie jest konieczne odśnieżanie dachów, nawet gdyby wystąpiły większe niż typowe dla danego rejonu opady śniegu. Natomiast, gdy podczas wymiarowania konstrukcji dachu uwzględniono minimalne normatywne charakterystyczne obciążenia śniegiem, wówczas tylko podczas niezbyt śnieżnych zim nie ma potrzeby odśnieżania dachu, ale gdy opady śniegu są duże taka konieczność istnieje.
Podejmując decyzję o tym, czy konieczne jest odśnieżenie dachu warto pamiętać także, że budynek mógł być projektowany w czasie obowiązywania łagodniejszych norm obciążenia śniegiem oraz że aktualne możliwości nośne konstrukcji dachowej budynku mogą być mniejsze niż w czasie projektowania i budowy wskutek zużycia technicznego. W takich przypadkach nadmierna ilość śniegu lub lodu na dachu może prowadzić do naruszenia konstrukcji budynku, a w efekcie zagrozić jego katastrofą.
Znając możliwości nośne konstrukcji dachu oraz ciężar objętościowy śniegu, wynikający z jego struktury, można określić teoretyczną, bezpieczną grubość pokrywy śnieżnej. W praktyce jednak ustalenie tej grubości jest złożone, gdyż trzeba też uwzględnić specyficzne dla danego dachu rozkładanie się śniegu związane z ukształtowaniem powierzchni dachu (np. mogą tworzyć się worki, nawisy śniegowe i oblodzenia przeciążające pewne elementy konstrukcji dachu) i z miejscowymi warunkami pogodowymi towarzyszącymi opadom.
Ustalenie bezpiecznej grubości pokrywy śniegu na dachu wymaga ponadto analizy stanu konstrukcji dachu przy różnych wariantach obciążenia śniegiem (według aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1991-1-3 przywołanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Taką ekspertyzę powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

 1. Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dachu budynku?

Za utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym i bezpieczeństwo ich użytkowania są odpowiedzialni właściciele i zarządcy budynków. W razie pojawienia się czynników, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele lub zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
Dlatego dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu jest obowiązkiem właścicieli i zarządców. Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył czy nawisów śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy pamiętać, że nie wystarczy wygrodzenie miejsc potencjalnie niebezpiecznych - nadmiar śniegu czy zagrażające przechodniom sople lodu należy usunąć.
Odśnieżanie dachu budynku może być wykonane przez właściciela, zarządcę, wyspecjalizowaną firmę lub pracowników zakładu pracy. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie takich prac może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej technologii odśnieżania (zależnej od konstrukcji dachu) oraz znajomości przepisów BHP. W kwestii tych wymagań właściwa jest Państwowa Inspekcja Pracy.

 1. Do kogo mogą zwrócić się mieszkańcy budynku, którzy obawiają się, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku?

Jeżeli mieszkaniec budynku jest zaniepokojony z powodu sopli lub śniegu, lub jeżeli podejrzewa, że zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie budynku, powinien przede wszystkim poinformować zarządcę budynku. Jeżeli ten nie zareaguje należy zawiadomić odpowiednie służby.
W przypadku sopli i nawisów śniegowych na elewacji budynków mogących potencjalnie zagrozić przechodniom należy poinformować służby interwencyjne, tj. straż miejską, policję lub straż pożarną.
Można także zwrócić się do nadzoru budowlanego, w szczególności w przypadku podejrzenia, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku i zagrażać jego użytkownikom. Wtedy organ nadzoru budowlanego może zobligować właściciela lub zarządcę do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa budynku.
Organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, a co za tym idzie m. in. wypełniania przez właścicieli i zarządców obowiązków związanych z dbaniem o bezpieczeństwo obiektu. Dlatego w każdym przypadku, w którym powezmą informację na temat nieprzestrzegania przepisów mają obowiązek podjęcia odpowiednich działań (art. 84 ustawy - Prawo budowlane).

 1. Jakie kary grożą za nie usunięcie śniegu z dachu?
Prawo nie określa wprost kar za "niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania" dachu. Natomiast zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Minimalna grzywna nałożona na podstawie art. 91a ustawy - Prawo budowlane wynosi 1000 zł.
Pracownicy organów nadzoru budowlanego, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423), są uprawnieni do nakładania grzywien za wykroczenia określone w art. 93 ustawy - Prawo budowlane. W takim postępowaniu mandatowym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz 848), organ może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku, gdy czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy do 1000 zł. Grzywna w takiej wysokości grozi zatem właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego za niespełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, tj. m.in. silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych.

Katowice, dnia 22.10.2014 r.

Ogłoszenie


INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 10-11-2014r POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH BĘDZIE NIECZYNNY.

Katowice, dnia 22.05.2014 r.

Ogłoszenie


W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego dot zatrudnienia pracownika w tut Inspektoracie informuję,
że wybrano kandydaturę Piotra Bednarczyka zam. w Katowicach.

PINB Katowice, Janusz Jaworowski

Katowice, dnia 24.02.2014 r.

Ogłoszenie


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego


poszukuje kandydata na stanowisko:

Inspektora w sekcji inspekcji i kontroli

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Główne obowiązki:

- realizowanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 243 poz 1623 z późn. zm.)

Wykształcenie:
wyższe

Wymagania niezbędne:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
- staż pracy - min. 5 lat
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane.

Wymagania dodatkowe:
- pożądane doświadczenie w pracy w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej
- posiadanie prawa jazdy
- znajomość obsługi podstawowych aplikacji Microsoft Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia budowlane,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- CV i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
- kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
do dnia 15 kwietnia 2014 r.
pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Rynek 13
40-003 Katowice

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (0-32) 253-64-31 wew. 107

Data dodania informacji: 2014-02-24
Autor informacji: Janusz Jaworowski

Katowice, dnia 06.08.2013 r.

Komunikat
 

W DNIACH 07 – 09 SIERPNIA BR. ( ÅšRODA, CZWARTEK, PIÄ„TEK )

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO PRACUJE
W  GODZ. 6.30 – 12.30

PROSIMY O POZOSTAWIANIE KORESPONDENCJI NA PORTIERNI.

ZA EW. NIEDOGODNOÅšCI PRZEPRASZAMY

 

Katowice, dnia 08.07.2013 r.

PINB Katowice ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce muru wolnostojącego o wys. ok. 7 m (pozostałość po dawnym budynku mieszkalnym) wraz z zabezpieczeniem przyległego budynku mieszkalnego przy ul. Szpitalnej 4 w Katowicach.
Osobą udzielającą informacji w tej sprawie jest starszy inspektor nadzoru budowlanego w PINB Katowice, mgr inż. Mirosław Skórski
Tel: 32 23 64 31 w. 104 lub 664-912-241.
Termin wykonania : PILNY

PINB Katowice, Janusz Jaworowski