STRONA GŁÓWNA
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA
ZADANIA I KOMPETENCJE
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
REJESTRY
PRACOWNICY
KONTAKT
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE BUDOWY
INFORMACJE
DRUKI DO POBRANIA
OGŁOSZENIA

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W KATOWICACH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) General Data Protection Regulation GOPR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie "RODO" .

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami RODO, przekazuję informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1219).

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach, z siedzibą przy ul. Rynek 13, 40-003 Katowice

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w sposób następujący: · pisemnie na adres siedziby Administratora · e-mailem pod adresem poczty elektronicznej: iod@pinb.katowice.pl

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach zadań i kompetencji określonych wart. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pózn. zm.). - Przetwarzanie może być niezbędne także w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Okres przechowywania danych osobowych

1. Zebrane dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wskazany w kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.