STRONA GŁÓWNA
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA
ZADANIA I KOMPETENCJE
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
REJESTRY
PRACOWNICY
KONTAKT
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE BUDOWY
INFORMACJE
DRUKI DO POBRANIA
OGŁOSZENIA

ROZPOCZYNANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I KOŃCZENIE BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO – INFORMACJE. DRUKI DO POBRANIA

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

 1. Roboty budowlane – w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenie – można rozpocząć na podstawie podlegającej wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 – 31, albo zgłoszenia, na które w terminie 30 dni organ nie wniósł sprzeciwu .

 2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a, 2b, i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
  1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
  2) w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
  3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.
  Obowiązek dołączenia takiej informacji występuje w przypadku, kiedy przewiduje się prowadzenie budowy (rozbiórki) w okresie trwającym dłużej niż 30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników albo w przypadku, kiedy planowany zakres robót przekracza 500 osobodni (art. 41 i 42).

 3. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (pdf)

  Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (pdf)

  Oświadczenie kierownika budowy (inspektora nadzoru) o podjęciu obowiązków (pdf)

  Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie (pdf)


ZAKOŃCZENIE BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ważna informacja dodatkowa:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy złożyć w PINB tylko w odniesieniu do obiektów budowlanych na budowę których jest potrzebne pozwolenie na budowę a także zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, i 19a.
Pojęcie „budowy” jest zdefiniowane w art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego i oznacza wykonanie obiektu w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę.

Wszystkie inne rodzaje robót budowlanych nie mieszczące się w kategorii „budowa” a definiowane jako „roboty budowlane” polegające na przebudowie , montażu, remoncie, lub rozbiórce obiektu budowlanego nie wymagają zawiadamiania PINB o ich zakończeniu ani występowania z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

 1. Zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego, do użytkowania obiektu budowlanego, na wzniesienie którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art.29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić z zastrzeżeniem art. 55 i art.57 po:
  - zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (obiekty wymienione w punkcie A), jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, bądź dopiero
  - po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (obiekty wymienione w punkcie B)
  Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane jest także wypadku, kiedy przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 ust 1 pkt), lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust 5 albo art. 51 ust. 4).

 2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 1. Zawiadamianie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

 1. Obiektami, do użytkowania których można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, są:

  • Wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane

  • sieci: elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, telekomunikacyjne, cieplne, wodociągowe, kanalizacyjne.

 2. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, które należy złożyć w organie nadzoru budowlanego przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania – jeżeli organ ten w terminie 14 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji - inwestor jest obowiązany dołączyć (art. 57):

  • oryginał dziennika budowy,

  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu

  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

  • protokoły badań i sprawdzeń,

  • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z rzędnymi wysokościowymi oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstw od projektu

  • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,

  • oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony niżej wymienionych organów:
   - Inspekcji Sanitarnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 17,
   - Państwowej Straży Pożarnej, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11
   Tylko w przypadku gdy projekt wymagał uzgodnienia pod względem ochrony p. poż. lub wymagań higienicznych i zdrowotnych


 3. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57).

 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (pdf)

  Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy (pdf)

 1. Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

 1. Obiektami, do użytkowania których można przystąpić dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, są:

  • obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie,

  • budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych,

  • budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria,

  • budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze,

  • budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych,

  • pozostałe budynki mieszkalne,

  • budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne,

  • budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny,

  • budynki biurowe i konferencyjne,

  • budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, budynki dworcowe

  • budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie rzeźnie

  • stacje paliw,

  • składowiska odpadów,

  • obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe,

  • budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, kanały, śluzy żeglowne

  • drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele,

  • wolnostojące kominy i maszty,

  • obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

 2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, który należy złożyć w organie nadzoru budowlanego przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania – jeżeli organ ten w terminie 14 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji - inwestor jest obowiązany dołączyć (art. 57):

  • oryginał dziennika budowy,

  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

  • w przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu j.w. zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 36 ust. 6 pkt 1.

  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

  • protokoły badań i sprawdzeń,

  • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z rzędnymi wysokościowymi oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstw od projektu

  • potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,

  • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów: Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej


 3. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57)..

 4. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego może być wydane dopiero po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwania organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia takiej kontroli , o której mowa w art. 59a.

 5. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie (pdf)

  Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy (pdf)