STRONA GŁÓWNA
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA
ZADANIA I KOMPETENCJE
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
REJESTRY
PRACOWNICY
KONTAKT
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE BUDOWY
INFORMACJE
DRUKI DO POBRANIA
OGŁOSZENIA

ROZPOCZYNANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I KOŃCZENIE BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO – INFORMACJE. DRUKI DO POBRANIA

ROZPOCZĘCIE BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH

 1. Roboty budowlane – w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenie – można rozpocząć na podstawie podlegającej wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 – 31 P.b., albo zgłoszenia, na które w terminie 30 dni organ nie wniósł sprzeciwu .

 2. Zgodnie z art. 41 P.b. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy (rozbiórki - art. 31 P.b.) i robót budowlanych, dla których wymagane jest: - pozwolenie na budowę, - zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a, 2b, i 19a, lub - zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
  1) oświadczenie kierownika budowy (robót) posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  2) w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
  3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu (bioz), o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2. Obowiązek dołączenia takiej informacji występuje w przypadku, kiedy przewiduje się prowadzenie budowy (rozbiórki) w okresie trwającym dłużej niż 30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników albo w przypadku, kiedy planowany zakres robót przekracza 500 osobodni (art. 41 i 42).

 3. Druki do pobrania w związku z rozpoczęciem robót - wersja pdf

  1.1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (pdf)

  1.2.0 Oświadczenie kierownika budowy (inspektora nadzoru) o podjęciu obowiązków (pdf)

  1.2.1 Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (pdf)


ZAKOŃCZENIE BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy złożyć w PINB tylko w odniesieniu do obiektów budowlanych na budowę których potrzebne jest:
- pozwolenie na budowę a także
- zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, i 19a.

Ważna informacja dodatkowa:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy złożyć w PINB tylko w odniesieniu do obiektów budowlanych na budowę których jest potrzebne jest:
- pozwolenie na budowę a także
zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, i 19a.
Pojęcie „budowy” jest zdefiniowane w art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego i oznacza wykonanie obiektu w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę.

Wszystkie inne rodzaje robót budowlanych nie mieszczące się w kategorii „budowa” a definiowane jako „roboty budowlane” polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego nie wymagają zawiadamiania PINB o ich zakończeniu ani występowania z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

 1. Zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego, do użytkowania obiektu budowlanego, na wzniesienie którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art.29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić z zastrzeżeniem art. 55 i art.57 po:
  - zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, (Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem w/w terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1)
  - bądź dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane jest także wypadku, kiedy przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 ust 1 pkt), lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust 5 albo art. 51 ust. 4).
  Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane jest także wypadku, kiedy przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 ust 1 pkt), lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust 5 albo art. 51 ust. 4).

 2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 1. Zawiadamianie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

 1. Dotyczy następujących obiektów:
  Budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki służące gospodarce rolnej, domy letniskowe, budynki gospodarcze, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe i garaże do pięciu stanowisk włącznie, budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, budynki kolejowe, place składowe, postojowe, i parkingi, stawy rybne, jazy, wały przeciwpowodziowe, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne.
  Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, które należy złożyć w organie nadzoru budowlanego przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania inwestor jest obowiązany dołączyć (art. 57):

  • Wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane

  • sieci: elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, telekomunikacyjne, cieplne, wodociągowe, kanalizacyjne.

 2. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, które należy złożyć w organie nadzoru budowlanego przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania – jeżeli organ ten w terminie 14 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji - inwestor jest obowiązany dołączyć (art. 57):

  • oryginał dziennika budowy;

  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

  • protokoły badań i sprawdzeń;

  • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z rzędnymi wysokościowymi oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach tego od projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

  • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

  • dodatkowo, tylko w przypadku gdy projekt wymagał uzgodnienia pod względem ochrony p. poż. lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, • oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony niżej wymienionych organów:
   - Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, 40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10,
   - Państwowej Straży Pożarnej, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11


  W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57).

 1. Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego  ( dotyczy wyłącznie obiektów wymienionych w art. 55 Prawa budowlanego )

  Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, który należy złożyć w organie nadzoru budowlanego przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania inwestor jest obowiązany dołączyć (art. 57) :

  • o oryginał dziennika budowy,

  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

  • w przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu j.w. zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 36 ust. 6 pkt 1.

  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

  • protokoły badań i sprawdzeń,

  • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z rzędnymi wysokościowymi oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach tego od projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

  • potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,

  • o oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania ze strony nw. organów:
   - Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, 40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10,
   - Państwowej Straży Pożarnej, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11

  W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57).

  • Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwania organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli , o której mowa w art. 59a. Kontrolę przeprowadza się przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie.

  • Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego może być wydane dopiero po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.

  Druki do pobrania w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie

  2.1.0. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – (wersja 1 - preferowana)

  2.1.1. Karta informacyjna obiektu

  2.1.2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – (wersja 2)

  2.2 Wniosek pozwolenia na użytkowanie

  2.3. Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy